ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ยืนยันแล้ว 10/9/2563
2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 14/9/2563
3 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 18/9/2563
4 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 22/9/2563
5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2563
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2563
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2563
8 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2563
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/9/2563
10 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2563
11 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2563
12 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/10/2563
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 26/10/2563
14 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/10/2563
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 30/10/2563
16 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/11/2563
17 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว 2/11/2563
18 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 4/11/2563
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 4/11/2563
20 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/11/2563
21 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ยืนยันแล้ว 6/11/2563
22 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 6/11/2563
23 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 9/11/2563
24 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 16/11/2563
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 17/11/2563
26 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 18/11/2563
27 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 20/11/2563
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 24/11/2563
29 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 25/11/2563
30 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/11/2563
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 26/11/2563
32 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 26/11/2563
33 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 26/11/2563
34 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 27/11/2563
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 30/11/2563
36 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ยืนยันแล้ว 30/11/2563
37 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2563
38 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2563
39 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/12/2563
40 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/12/2563
41 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 3/12/2563
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 4/12/2563
43 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ยืนยันแล้ว 9/12/2563
44 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 11/12/2563
45 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ยืนยันแล้ว 14/12/2563
46 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 17/12/2563
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 17/12/2563
48 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/12/2563
49 สถาบันการบินพลเรือน - ยืนยันแล้ว 18/12/2563
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/12/2563
51 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/12/2563
52 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 29/12/2563
53 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ยืนยันแล้ว 7/1/2564
54 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 8/1/2564
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 13/1/2564
56 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ยืนยันแล้ว 13/1/2564
57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 20/1/2564
58 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 20/1/2564
59 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - ยืนยันแล้ว 22/1/2564
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 22/1/2564
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/1/2564
62 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 25/1/2564
63 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/1/2564
64 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 29/1/2564
65 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/1/2564
66 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/1/2564
67 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ยืนยันแล้ว 30/1/2564
68 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/1/2564
69 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ยืนยันแล้ว 30/1/2564
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 31/1/2564
71 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 31/1/2564
72 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 31/1/2564
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/2/2564
74 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/2/2564
75 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี - ยืนยันแล้ว 5/2/2564
76 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 8/2/2564
77 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม ยืนยันแล้ว 10/2/2564
78 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 10/2/2564
79 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 11/2/2564
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/2/2564