ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ - ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ส่งรายงานแล้ว 14 กันยายน 2563 16:05
3 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2563 9:00
4 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 22 กันยายน 2563 11:13
5 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 25 กันยายน 2563 9:34
6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 กันยายน 2563 9:45
7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 กันยายน 2563 14:58
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2563 9:58
9 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2563 16:33
10 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2563 14:03
11 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2563 17:16
12 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2563 7:28
13 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2563 8:31
14 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ส่งรายงานแล้ว 7 ตุลาคม 2563 11:26
15 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ส่งรายงานแล้ว 9 ตุลาคม 2563 16:33
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 20 ตุลาคม 2563 13:32
17 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 ตุลาคม 2563 13:58
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 26 ตุลาคม 2563 13:33
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 26 ตุลาคม 2563 15:48
20 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 ตุลาคม 2563 15:00
21 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 1 พฤศจิกายน 2563 14:37
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2563 9:23
23 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา พระนครศรีอยุธยา ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2563 12:45
24 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 4 พฤศจิกายน 2563 10:49
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 4 พฤศจิกายน 2563 14:53
26 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 พฤศจิกายน 2563 15:32
27 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ส่งรายงานแล้ว 6 พฤศจิกายน 2563 8:52
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ส่งรายงานแล้ว 6 พฤศจิกายน 2563 15:34
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ส่งรายงานแล้ว 9 พฤศจิกายน 2563 11:15
30 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 9 พฤศจิกายน 2563 14:57
31 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ส่งรายงานแล้ว 10 พฤศจิกายน 2563 10:46
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 16 พฤศจิกายน 2563 14:42
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 17 พฤศจิกายน 2563 9:26
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ส่งรายงานแล้ว 17 พฤศจิกายน 2563 11:21
35 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2563 11:45
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2563 14:52
37 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 20 พฤศจิกายน 2563 13:45
38 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2563 9:12
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2563 9:24
40 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2563 9:47
41 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2563 13:20
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2563 7:01
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2563 11:07
44 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2563 17:14
45 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2563 18:09
46 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 27 พฤศจิกายน 2563 11:42
47 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2563 11:34
48 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2563 23:39
49 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2563 10:18
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2563 11:17
51 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2563 8:15
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2563 10:26
53 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ธันวาคม 2563 9:07
54 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ธันวาคม 2563 21:14
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 4 ธันวาคม 2563 10:15
56 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 8 ธันวาคม 2563 10:41
57 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 ธันวาคม 2563 16:16
58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่งรายงานแล้ว 14 ธันวาคม 2563 16:28
59 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 15 ธันวาคม 2563 9:58
60 สถาบันการบินพลเรือน - ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2563 10:21
61 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2563 10:24
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2563 13:24
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2563 14:24
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 21 ธันวาคม 2563 8:51
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 ธันวาคม 2563 18:26
66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 ธันวาคม 2563 12:57
67 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 ธันวาคม 2563 8:14
68 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 26 ธันวาคม 2563 10:23
69 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2563 9:41
70 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 4 มกราคม 2564 12:59
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 6 มกราคม 2564 10:00
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 6 มกราคม 2564 14:53
73 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 8 มกราคม 2564 15:33
74 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ส่งรายงานแล้ว 10 มกราคม 2564 9:55
75 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ส่งรายงานแล้ว 11 มกราคม 2564 11:30
76 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 11 มกราคม 2564 15:00
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งรายงานแล้ว 11 มกราคม 2564 15:02
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่งรายงานแล้ว 13 มกราคม 2564 10:17
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ส่งรายงานแล้ว 14 มกราคม 2564 9:54
80 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ส่งรายงานแล้ว 14 มกราคม 2564 10:57
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 18 มกราคม 2564 9:43
82 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 20 มกราคม 2564 9:38
83 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 20 มกราคม 2564 11:17
84 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 20 มกราคม 2564 13:06
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ส่งรายงานแล้ว 22 มกราคม 2564 14:02
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 มกราคม 2564 14:36
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 22 มกราคม 2564 14:37
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 มกราคม 2564 15:38
89 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 23 มกราคม 2564 16:09
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 มกราคม 2564 13:47
91 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 25 มกราคม 2564 14:09
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 26 มกราคม 2564 8:48
93 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - ส่งรายงานแล้ว 26 มกราคม 2564 14:52
94 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 26 มกราคม 2564 20:44
95 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ส่งรายงานแล้ว 27 มกราคม 2564 15:26
96 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 มกราคม 2564 9:14
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ส่งรายงานแล้ว 28 มกราคม 2564 11:05
98 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 28 มกราคม 2564 13:34
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 28 มกราคม 2564 16:22
100 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ส่งรายงานแล้ว 29 มกราคม 2564 10:11
101 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส่งรายงานแล้ว 29 มกราคม 2564 11:47
102 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 มกราคม 2564 21:17
103 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 มกราคม 2564 12:48
104 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 30 มกราคม 2564 13:07
105 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 มกราคม 2564 15:17
106 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ส่งรายงานแล้ว 30 มกราคม 2564 15:39
107 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 มกราคม 2564 20:33
108 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 31 มกราคม 2564 15:37
109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 31 มกราคม 2564 20:18
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ส่งรายงานแล้ว 31 มกราคม 2564 21:35
111 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 1 กุมภาพันธ์ 2564 7:19
112 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ส่งรายงานแล้ว 1 กุมภาพันธ์ 2564 7:21
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 กุมภาพันธ์ 2564 9:54
114 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2564 11:05
115 สถาบันพระบรมราชชนก - ส่งรายงานแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2564 16:02
116 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2564 17:00
117 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 กุมภาพันธ์ 2564 10:25
118 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี - ส่งรายงานแล้ว 5 กุมภาพันธ์ 2564 12:13
119 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 8 กุมภาพันธ์ 2564 10:19
120 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 9 กุมภาพันธ์ 2564 9:05
121 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม ส่งรายงานแล้ว 10 กุมภาพันธ์ 2564 12:17
122 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 11 กุมภาพันธ์ 2564 0:48
123 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 12 กุมภาพันธ์ 2564 14:55
124 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 15 กุมภาพันธ์ 2564 10:53
125 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 24 กุมภาพันธ์ 2564 11:26
126 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:36