ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ยืนยันแล้ว 10/9/2563
2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 14/9/2563
3 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 18/9/2563
4 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 22/9/2563
5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2563
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2563
7 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2563
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/9/2563
9 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2563
10 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2563
11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/10/2563
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 26/10/2563
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 30/10/2563
14 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/11/2563
15 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 4/11/2563
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 4/11/2563
17 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/11/2563
18 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ยืนยันแล้ว 6/11/2563
19 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 9/11/2563
20 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 16/11/2563
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 17/11/2563
22 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 18/11/2563
23 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 20/11/2563
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 24/11/2563
25 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 25/11/2563
26 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/11/2563
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 26/11/2563
28 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 26/11/2563
29 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 26/11/2563
30 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 27/11/2563
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 30/11/2563
32 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ยืนยันแล้ว 30/11/2563
33 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2563
34 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2563
35 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/12/2563
36 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/12/2563
37 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 3/12/2563
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 4/12/2563
39 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ยืนยันแล้ว 9/12/2563
40 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 11/12/2563
41 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 17/12/2563
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 17/12/2563
43 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/12/2563
44 สถาบันการบินพลเรือน - ยืนยันแล้ว 18/12/2563
45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/12/2563
46 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 29/12/2563
47 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ยืนยันแล้ว 7/1/2564
48 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 8/1/2564
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 13/1/2564
50 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ยืนยันแล้ว 13/1/2564
51 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 20/1/2564
52 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 20/1/2564
53 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - ยืนยันแล้ว 22/1/2564
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 22/1/2564
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/1/2564
56 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 25/1/2564
57 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/1/2564
58 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 29/1/2564
59 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/1/2564
60 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ยืนยันแล้ว 30/1/2564
61 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/1/2564
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 31/1/2564
63 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 31/1/2564
64 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 31/1/2564
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/2/2564
66 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/2/2564
67 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี - ยืนยันแล้ว 5/2/2564
68 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 8/2/2564
69 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม ยืนยันแล้ว 10/2/2564
70 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 10/2/2564
71 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 11/2/2564
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/2/2564
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 1/3/2564
74 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/3/2564
75 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 4/3/2564
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ยืนยันแล้ว 25/3/2564
77 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 26/3/2564
78 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/3/2564
79 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/3/2564
80 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 31/3/2564
81 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 31/3/2564
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 31/3/2564
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว 29/4/2564